امکانسنجی توسعه گردشگری طبیعی پارک ملی تندوره

امکانسنجی توسعه گردشگری طبیعی پارک ملی تندوره

توسعه گردشگری در منطقه حفاظت شده تندوره در درگز

ویژگی اول پروژه