امکانسنجی احداث اکولاژ های کوهستانی تندوره

امکانسنجی احداث اکولاژ های کوهستانی تندوره

امکانسنجی احداث اکولاژ های کوهستانی پارک ملی تندوره درگز استان خراسان رضوی

ویژگی اول پروژه