دپارتمان فروش

دپارتمان تبلیغات و برندینگ، سازمان فروش و بهره برداری

زمینه ارائه خدمات در دپارتمان تبلیغات و برندینگ، سازمان فروش و بهره برداری به شرح ذیل است :

استقرار سازمان فروش ، پیش فروش و فروش

نظام جامع بهره برداری

 هـویت، ساختار برند و کمپین تبلیغاتی

هـویت، ساختار برند و کمپین تبلیغاتی

شناسایی طیف های مخاطب
طراحی و تبیین هویت و ساختار برند مجتمع
برنامه و اهداف تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی در چرخه زندگی و عمر پروژه
تبیین راهبرد و استراتژی برندینگ و مدیریت برند
تقسیم بندی بازار، هدف گیری و جایگاه یابی، برندینگ و Positing (گزینش سطح برند) جهت جایگذاری حداکثری کمپین تبلیغاتی، انتخاب رسانه، بودجه بندی و زمانبندی
الزامات و مولفه های تحقق برند به عنوان بنچ مارک در کشور
اجرا، کنترل و رصد کنش بازار

نظام جامع بهره برداری

تبیین اهداف و نظام جامع بهره برداری منطبق با اصول بین المللی
تبیین کارکرد ها و هم افزایی لنگر ها در مجتمع

استقرار سازمان فروش ، پیش فروش و فروش

پروژه های انجام شده