دپارتمان جذب سرمایه

  • خانه
  • دپارتمان جذب سرمایه

دپارتمان خدمات مکمل سرمایه گذاری

زمینه ارائه خدمات در دپارتمان خدمات مکمل سرمایه گذاری به شرح ذیل است :

تهيه متون حقوقی قرارداد های مشارکت و ...
تجمیع اسناد و تفکیک ثبتی واحد های مستحدثه
اخذ مجوز های اداری مورد نیاز اعم از مجوز ساخت، پایانکار، پروانه بهره برداری و میراث فرهنگی

پروژه های انجام شده